Press "Enter" to skip to content

香港市民821元朗地鐵站靜默站立

今天是元朗7-21暴力事件發生一個月的日子。一群香港市民通過網上發起,在元朗地鐵站內表達對事件的持續關注。

夜晚八點許,香港市民們穿著黑衫,用右手矇住右眼,體會8-11那日被警方布袋彈射中失去右眼的女子的痛苦。全場寂靜無聲。

市民們自發地在地鐵站兩邊站立,為地鐵乘客在通道中間留出一條路。許多行人亦矇住右眼參與。

近日開始,在連登網站上可見大量貼文,呼籲大家在8-21前往元朗站參與活動。

8月11日星期日夜晚七點多,一名女示威者在尖沙咀警,只是在巴士站廣告版之間望出去,有一個警察在只有8-9米的近距離下向她開槍。她右眼眼球直接中槍,隨即倒地。在她被擊中射穿的頭盔上,清晰可見一枚布袋彈。

事發後,由中國控制的國家媒體試圖進行虛假新聞宣傳,說該名女子是“豬隊友”的鋼珠擊中。(報導鏈結

這次矇眼默站行動,亦屬於香港人發起的“Eye for Hong Kong”行動的一部分。(報導鏈結

在互聯網上,羅冠聰、黃之鋒、藝人王宗堯等,亦貼出相片,用手矇住右眼,聲援被警方布袋彈擊中,永遠失去右眼的香港女子。

7月21日元朗發生白衣人無差別攻擊市民事件,警方被指接獲消息後無部署,更於市民在西鐵站遇襲報警後39分鐘才到現場。

事發當日,白衣人「整裝待發」的相片在傍晚時段已在網上廣泛流傳。傍晚已經有市民在西鐵站遇襲,到10時許白衣人更在西鐵站內外無差別攻擊,但警方在接報後39分鐘才到場,逗留半小時後離開,之後更發生第二輪襲擊,多人流血受傷。

廉政公署已經主動開始對警方在7-21那日是否涉嫌公職人員行為失當進行調查。(報導鏈接

在最近一次記者發佈會上,8月20日香港行政長官林鄭月娥拒絕成立獨立的調查委員會調查警方是否過分使用武力。(報導鏈結

近日開始,在連登網站上可見大量貼文,呼籲大家在8-21前往元朗站參與活動。

元朗821 靜坐活動最後召集!!! https://lihkg.com/thread/1492450/page/2

貼文說:香港人仲記唔記得721係咩日子啊
係呢場運動其中一個最黑暗既日子

不論男女老幼都有受傷
政府到而家仍然係零起訴
相反我哋義士有七百幾人被捕
公平咩

今日靜坐並唔係一個不合作運動
無需要阻住市民嘅日常生活

出嚟就係話俾政府聽我哋唔會咁容易忘記你個仆街政府做過嘅嘢

You will pay for what you have done

在互聯網上,羅冠聰、黃之鋒、藝人王宗堯等,亦貼出相片,用手矇住右眼,聲援被警方布袋彈擊中,永遠失去右眼的香港女子。

視頻來源:

 

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Was wir berichten, spiegelt nicht die Meinung einer Regierung wider.

What we report does not reflect the opinion of any government.

我們的報道内容不代表任何政府官方立場。

Berliner Bericht | 2020